സേവനങ്ങള്‍

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ നിന്നും പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങള്‍
 

•    ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    ജമമാറ്റം
•    കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവിളവ്
•    കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞതു മൂലം നികുതി ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിന്
•    വസ്തു നികുതി റിവിഷന്‍ ഹര്‍ജി
•    തൊഴില്‍ നികുതി റിവിഷന്‍ ഹര്‍ജി
•    വസ്തു നികുതി/തൊഴില്‍ നികുതി അപ്പീല്‍
•    വസ്തു നികുതി അടയ്ക്കല്‍
•    തൊഴില്‍ നികുതി അടയ്ക്കല്‍
•    അധികമായി അടച്ച നികുതിപ്പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് (റവന്യൂ റീ ഫണ്ട്)
•    കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഏജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    അസസ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍ പകര്‍പ്പ്
•    പരസ്യങ്ങള്‍‌ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി
•    ജനന / മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍
•    ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കുന്നതിന്)
•    ജനനം / മരണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതിന് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    ജനനം / മരണം താമസിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍
•    ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ കുട്ടിയുടെ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിന്
•    വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍
•    ഡി & ഒ., പി. എഫ്. എ. ലൈസന്‍സുകള്‍
•    മോട്ടോറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുവാദത്തിന്
•    കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി
•    ഏകദിന പെര്‍മിറ്റ്
•    പെര്‍മിറ്റിന്‍റെ കാലാവധി നീട്ടലും പുതുക്കലും
•    കംപ്ലീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്
•    കോണ്‍ട്രാക്ടറായി രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍
•    തിരിച്ചറിയല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    വിധവാ പെന്‍ഷന്‍
•    വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍
•    വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍
•    അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍
•    സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം
•    കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍
•    തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം
•    വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന്
•    തൊഴില്‍ രഹിതനാണെന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
•    പൊതുപരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍