ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

നഗരസഭാ ചെയർമാൻ............9188955207

നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി............9447789024

CMO പോർട്ടൽ........................9207826081