വിലാസം / Address

വിലാസം                                                                    Address

-------------------------------------                              ---------------------------------------------------

ഗുരുവായൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി                              Guruvayur Municipality

ഗുരുവായൂര്‍                                                    Guruvayur

തൃശൂര്‍                                                           Thrissur

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

സെക്രട്ടറി:                                                    Secretary : 

ഫോണ്‍: 0487-2556375                                  Phone : 0487-2556375

                              

                        e-mail:guruvayursecretary@gmail.com

                     website: http://www.guruvayoormunicipality.in